Pretplatnička dokumentacija

OPŠTI DOKUMENTI
  Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta od septembra 2018.
  Cjenovnik usluga Logosofta od 13. septembra 2020. 
  Cjenovnik usluga Logosofta od 01. oktobra 2020. 
  Cjenovnik korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE od 15. novembra 2019.
  Cjenovnik korištenja mobilnih usluga od 01. jula 2019.
  Cjenovnik korištenja mobilnih usluga od 01. oktobra 2020.
  Spisak roaming partnera kod kojih Logosoft korisnici mobilne telefonije mogu ostvariti usluge u roamingu
  Posebni uslovi zaštite pretplatnika Logosofta
  Politika upravljanja servisima
  Politika bezbjednosti informacija
  Politika kvalitete
  Izjava o politici privatnosti  u skladu sa članom 42. pravila 69/2013
  Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (RAK)  

  Vrste i način rješavanja pritužbi na javne tk usluge koje rješava RAK

Pravilom o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), propisuju se vrste i način rješavanja pritužbi korisnika javnih telekomunikacionih usluga s ciljem ostvarenja mjera na zaštiti potrošača u nadležnosti RAK-a.

 
PRETPLATNIČKA DOKUMENTACIJA
  Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa
  Zahtjev za prenos pretplatničkog odnosa
  Zahtjev za mirovanje priključka 
  Zahtjev za prenos telefonskog broja
  Zahtjev za uključenje/isključenje dodatnih mobilnih usluga
  Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora
  Potvrda o izmirenju dugovanja za prenos telefonskog broja
  Obrazac za podnošenje prigovora
  Obrazac za izjavu o uništenoj/ukradenoj opremi
  Obrazac za prijavu uznemiravanja
Primjerci osnovnih korisničkih ugovora za LoGO! i internet pakete te Super TV
 bez minimalnog perioda trajanja
 sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci
  sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca
Prilozi uz osnovni korisnički ugovor za LoGO! i internet pakete te Super TV
  LoGO! DUO+
  LoGO! Light
  LoGO! TRIO
  LoGO! TRIO mobile
  LoGO! TRIO+
  LoGO! QUADRO
  LoGO! QUADRO+
  Internet paketi
  Super TV
Primjerci osnovnih korisničkih ugovora za kombinovane LoGO! Slagalica pakete
  bez minimalnog perioda trajanja
  sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci
  sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca
Prilozi uz osnovni korisnički ugovor za kombinovane LoGO! Slagalica pakete
  LoGO! Slagalica - Fiksna telefonija
  LoGO! Slagalica - Mobilna telefonija
  LoGO! Slagalica  - Internet
  LoGO! Slagalica - SUPER TV
  LoGO! Slagalica - Standard mail hosting
Primjerak korisničkog ugovora za korištenje mail adrese
 Ugovor za korištenje mail adrese
Primjerak korisničkog ugovora za bežični internet pristup (BIP)
 Ugovor BIP
Prilog uz ugovor za bežični internet pristup (BIP)
 Prilog BIP

UPUTSTVA
  ZAŠTITA KORISNIKA OD NEDOZVOLJENOG PONAŠANJA NA INTERNETU - mini upustvo
   Uputstvo za korištenje SUPER TV interfejsa  
  Super TV - Amino 139 
  Super TV - AmiNET 110/125 
  Super TV - AmiNET 130
  Super TV - Air Ties
  Super TV - MAG 250